Obszary działalności Stowarzyszenia GRADIAM

Główny obszar działalności organizacji

Głównym obszarem działalności naszej organizacji jest profilaktyka uzależnień od alkoholu dla młodziey 13-15 lat z zastosowaniem edukacyjnej aplikacji mobilnej.

Nasza organizacja zaprojektowała i stworzyła innowacyjne narzędzie edukacyjne z zakresu
rofilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla młodzieży wieku 13-15 lat. Jest nim edukacyjna aplikacja mobilna. Program profilaktyczny oparty na mobilnej aplikacji realizujemy w szkołach podstawowych przeprowadzając kampanię edukacyjno – informacyjną na zasadach warsztatowych.

Do tej pory w naszych warsztatach przez 3 lata , wzięło udział ponad 1200 uczniów oraz ponad 220 osób z kadry pedagogicznej, psychologów i pedagogów szkolnych oraz rodziców. Pomysł na stworzenie właśnie takiego narzędzia do współpracy z młodzieżą sprawdza się i przynosi rezultaty.

Nasze narzędzie jest odpowiedzią na problemy szkół, które borykają się z brakiem odpowiednich programów profilaktycznych dopasowanych do rozwoju technologii, rozwoju młodzieży oraz z coraz wcześniejszą inicjacją alkoholową. Młodzież korzysta z nowoczesnych form edukacji i ciężko do nich dotrzeć tradycyjnymi wykładami czy prelekcjami. Nasze innowacyjne narzędzie edukacyjno – profilaktyczne powoduje, że wchodzimy do ich świata wirtualnego i mówiąc językiem młodzieży wywołujemy dyskusję na temat skutków picia i zagrożeniach płynących z nadużywania alkoholu. Wpływamy na świadomość młodego człowieka i zmieniamy nastawienie do różnego rodzaju używek. Pedagodzy szkolni mogą wcześniej zauważyć, wychwycić problem i w odpowiednim czasie
zareagować. Aplikacja jest tylko narzędziem ( praca z aplikacja to tylko 1 godzina lekcyjna) wykorzystywanym do zachęcenia młodzieży do wzięcia udziału w całym cyklu warsztatów z zakresu budowania własnej wartości, pozytywnej samooceny, asertywności,
relacji koleżeńskich, stawiania granic.

Opracowany program z zastosowaniem edukacyjnej aplikacji mobilnej w połowie listopada 2021 r. zgłosiliśmy do rekomendacji do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), które jest jednym z czterech Urzędów razem z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA),  Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) oraz Instytutem
Psychiatrii i Neurologii, które decydują o wpisaniu programu profilaktycznego na listę programów rekomendowanych. Daje to możliwość wykorzystywania naszych sprawdzonych rozwiązań innym organizacjom oraz instytucjom z całej Polski. Program profilaktyczny z zastosowaniem edukacyjnej aplikacji mobilnej jest na tyle atrakcyjny, że zwróciliśmy uwagę na nasze działania Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W wyniku rozmów podpisaliśmy umowę o współpracy i w naszym stowarzyszeniu odbywają praktyki studenci z Wydziału Psychologii.

W roku szkolnym 2021 w odpowiedzi na potrzeby szkół rozszerzyliśmy nasze działania i prowadzimy również warsztaty profilaktyczne z uzależnień od social mediów i internetu. Nauczyciele zgłaszają nam ogromnie problemy spowodowane nauka zdalną. Dzieci i
młodzież mają problemy z komunikacją, koncentracją, są nadpobudliwe i bardzo głośno się zachowują. Nie potrafią się same uczyć. Zajęcia prowadzimy od klas 3 do 8. Reagujemy szybko na zaistniałe sytuacje. Po pierwszym lock-downie w marcu, kiedy
pandemia COVID-19 uniemożliwiła nam kontynuowanie zajęć w szkołach na zasadach warsztatowych, dostosowaliśmy nasz program profilaktyki uzależnień od alkoholu dla młodzieży 13-15 lat do pracy w systemie zdalnym lub hybrydowym, wykorzystaliśmy dotację
z NIW – pomoc doraźna.

Obszar dodatkowy działalności stowarzyszenia

W związku z bardzo dużymi potrzebami wsparcia całej rodziny, w której występuje problem uzależnienia od środków psychoaktywnych ale również rodzin które potrzebują wsparcia w nabywaniu różnych nowych kompetencji, dążymy do stworzenia systemu, w którym każdy członek rodziny będzie mógł uzyskać profesjonalną pomoc. Taki model współpracy staramy się wypracować w naszej Gminie w Piasecznie. Podejmujemy współpracę z instytucjami, organizacjami, które działają w temacie uzależnienia w naszej gminie ale każdy oddzielnie. Pracujemy nad ofertą dla całych rodzin biorąc pod uwagę współpracę z:

1. Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
2. Punktem Informacjno – Konsultacyjnym
3. Parafiami
4. Grupy AA 5.
Organizacje pozarządowe
6. Ośrodki kultury i sportu
7. Lecznice i poradnie specjalistyczne

Przy współpracy wszystkich tych jednostek można, wypracować system wsparcia dla całej rodziny i realizować w 100% przygotowany Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozpoczęliśmy już budowę takiego systemu dla rodzin. W drugiej połowie 2021 razem z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piasecznie przeprowadziliśmy pilotażowy projekt pt: „AKADEMIA RODZINY” w którym stworzyliśmy wspólnie ofertę dla całych rodzin. Na zajęcia zapisywały się rodziny z dysfunkcjami jak również rodziny dobrze funkcjonujące. Celem tego projektu był właśnie zamysł żeby łączyć na wspólnych warsztatach rodziny z różnych środowisk, żeby dodatkowo wzmocnić rodziny mniej radzące sobie w życiu.

W naszej propozycji znalazły się:

– warsztaty umiejętności wychowawczych z elementami szkoły dla rodziców
– konsultacje ze specjalistami dla rodziców i opiekunów (psycholog, pedagog, asystent
rodziny, pracownik socjalny, terapeuta uzależnień)
– pomoc w rozwoju osobistym dzieci i młodzieży
– rodzinne warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień oraz bezpiecznego funkcjonowania w sieci
– zajęcia alternatywne służące rozwojowi zainteresowań: rodzinne zajęcia integracyjne, plenerowe gry i zabawy, twórcze warsztaty dla rodzin, escape room (pokój zagadek),gra terenowa dla rodzin z dziećmi Odnieśliśmy sukces i mamy już przygotowaną kontynuacje
działań na roku 2022 w „AKADEMII RODZINY”

W ramach działań statutowych nawiązaliśmy również współpracę z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, który znajduje się na terenie naszej Gminy. Spotykamy się na cyklicznych warsztatach dla dziewcząt i psychologowie ze stowarzyszenia pomagają im w rozwiązywaniu problemów. Prowadzimy również rozmowy nad propozycją zagospodarowania ich wolnego czasu oraz wyjściach z naszymi opiekunami poza ośrodek.

Dodatkowo w celu stworzenia kompleksowej oferty współpracy zawiązaliśmy klaster czterech organizacji pozarządowych z Powiatu Piaseczyńskiego. W skład klastra wchodzą organizacje prowadzące różne rodzaje działań są to:

Stowarzyszenie Gradiam – profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość oraz profilaktyka uzależnień behawioralnych

Stowarzyszenie Werwa – aktywność fizyczna od juniora do seniora

Fundacja Metamorfozy – realizacja programów związanych z aktywnością społeczną oraz
integracją międzypokoleniową, głównie aktywizacja seniorów.

Stowarzyszenie Polka Potrafi – gry terenowe dla rodzin i dzieci.

Członkowie naszego stowarzyszenia cyklicznie biorą udział w szkoleniach, seminariach, wizytach studyjnych czy konsultacjach indywidualnych organizowanych przez organizacje takie jak:

– Stowarzyszenie Boris,
– Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji (SCWO)
– Szpitalna,
– Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO)
– Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS).

Uczestniczyliśmy w następujących szkoleniach oraz innych formach dokształcania:

1. Szkolenie organizowane przez Fundację Akademię Organizacji Obywatelskich na temat wykorzystywania narzędzi wirtualnych w działaniach organizacji 06.12.2017
2. Stołeczne Centrum Wsparcia Organizacji Szpitalna- odbyliśmy całoroczne szkolenie 02.2018 – 12.2018 z dziedziny działalności i funkcjonowania organizacji pozarządowych.
3. Akademia Dobrej Komunikacji 12.2018 organizowanej przez Przestrzeń from Facebook!
4. Szkoła przedsiębiorczości 02.2019 – 11.2019 organizowana przez Stowarzyszenie BORIS
5. Wizyta studyjna w Gliwicach w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych – 04. 2020 organizowana przez FRSO
6 .Konsultacje indywidualne z doradztwa na temat finansów i fundraisingu – 06.2020 organizowana przez FRSO
7. Wizyta studyjna w Szkole Podstawowej w Radowie Małym (zachodniopomorskie) 10.2021 organizowana przez O.T.R.A.D SZANSA
8. Wizyta studyjna w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej – Być Razem w Cieszynie 11.2021 organizowana przez FRSO